eLatin eGreek eLearn

More wired than a Roman Internet café

Il dono nell'antica Grecia: da status symbol a elemento di corruzione.

CAFFE’ LATINUM 27 novembre 2009

G i u s t i z i a e c o r r u z i o n e


OMERO, Iliade VII, 287-307

τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε μέγας κορυθαίολος Ἕκτωρ· / Αἶαν ἐπεί τοι δῶκε θεὸς μέγεθός τε βίην τε / καὶ πινυτήν, περὶ δ᾽ ἔγχει Ἀχαιῶν φέρτατός ἐσσι, / νῦν μὲν παυσώμεσθα μάχης καὶ δηϊοτῆτος / σήμερον· ὕστερον αὖτε μαχησόμεθ᾽ εἰς ὅ κε δαίμων / ἄμμε διακρίνῃ, δώῃ δ᾽ ἑτέροισί γε νίκην. / νὺξ δ᾽ ἤδη τελέθει· ἀγαθὸν καὶ νυκτὶ πιθέσθαι, / ὡς σύ τ᾽ ἐϋφρήνῃς πάντας παρὰ νηυσὶν Ἀχαιούς, / σούς τε μάλιστα ἔτας καὶ ἑταίρους, οἵ τοι ἔασιν·/ αὐτὰρ ἐγὼ κατὰ ἄστυ μέγα Πριάμοιο ἄνακτος/ Τρῶας ἐϋφρανέω καὶ Τρῳάδας ἑλκεσιπέπλους,/ αἵ τέ μοι εὐχόμεναι θεῖον δύσονται ἀγῶνα. /δῶρα δ᾽ ἄγ᾽ ἀλλήλοισι περικλυτὰ δώομεν ἄμφω,/ ὄφρά τις ὧδ᾽ εἴπῃσιν Ἀχαιῶν τε Τρώων τε·/ ἠμὲν ἐμαρνάσθην ἔριδος πέρι θυμοβόροιο,/ ἠδ᾽ αὖτ᾽ ἐν φιλότητι διέτμαγεν ἀρθμήσαντε./ ὣς ἄρα φωνήσας δῶκε ξίφος ἀργυρόηλον/ σὺν κολεῷ τε φέρων καὶ ἐϋτμήτῳ τελαμῶνι·/ Αἴας δὲ ζωστῆρα δίδου φοίνικι φαεινόν./ τὼ δὲ διακρινθέντε ὃ μὲν μετὰ λαὸν Ἀχαιῶν / ἤϊ᾽, ὃ δ᾽ ἐς Τρώων ὅμαδον κίε·… E a lui allora rivolse la parole Ettore grande dall’elmo lucente: “Aiace, un dio ti diede grandezza, forza e sapienza, e con l’asta sei il primo degli Achei. Ora sospendiamo la battaglia e la lotta, per oggi; poi combatteremo ancora, finché un dio ci divida e conceda la vittoria agli uni o agli altri. Ormai scende la notte: cosa buona è obbedire alla notte. Tu dunque rallegra presso le navi tutti gli Achei, soprattutto i parenti e i compagni che tu hai; io intanto nella gran città di Priamo signore rallegrerò i Troiani e le Troiane dai lunghi pepli, che si riuniranno nel tempio a pregare il dio per me. E scambiamoci entrambi nobili doni, affinché possa dire qualcuno degli Achei e dei Troiani: “Sì, hanno lottato quei due in contesa crudele, ma si son separati dopo essersi stretti in amicizia”. Così dunque avendo detto, gli donò una spada a borchie d’argento, offrendogliela con il fodero e la cinghia ben intagliata; e Aiace gli diede una fascia splendente di porpora. Essi poi separandosi se ne andavano l’uno tra l’esercito degli Achei, l’altro tra la folla dei Troiani…
Passi scelti da DINARCO – orazione “Contro Demostene”Οὐκ ἀποκτενεῖτε, ἄνδρες Ἀθηναῖοι, τὸν μιαρὸν τοῦτον ἄνθρωπον, ὃς πρὸς ἑτέροις πολλοῖς καὶ μεγάλοις ἁμαρτήμασι καὶ τὴν Θηβαίων πόλιν περιεῖδεν ἀνάστατον γενομένην, τριακόσια τάλαντα λαβὼν εἰς τὴν ἐκείνων σωτηρίαν παρὰ τοῦ Περσῶν βασιλέως…Non manderete a morte, illustri Ateniesi, questo furfante, che oltre ad altri numerosi e gravi reati rimase indifferente anche alla distruzione di Tebe, dopo aver però intascato 30 talenti dal re di Persia per la sua salvezza…?Οὐκ ἐτόλμησεν ὁ μιαρὸς οὗτος καὶ ἀσεβὴς καὶ αἰσχροκερδὴς ἀπὸ τῶν πολλῶν χρημάτων ὧν εἶχε δέκα μόνον τάλαντα δοῦναι, τοσαύτας ὁρῶν ἐλπίδας ὑποφαινούσας εἰς τὴν Θηβαίων σωτηρίαν, ἀλλὰ περιεῖδεν ἑτέρους δόντας τοῦτο τὸ ἀργύριον Questo farabutto, quest’uomo empio e corrotto, non trovò il coraggio di dare appena 10 talenti, di tutte le enormi ricchezze che aveva, pur vedendo che s’affacciavano tante speranze per salvare Tebe, ma lasciò che altri dessero questa somma…Ἆρ᾽ ὑμῖν δοκεῖ μικρῶν κακῶν ἢ τῶν τυχόντων ὅλῃ τῇ Ἑλλάδι αἴτιος γεγενῆσθαι Δημοσθένης καὶ ἡ τούτου φιλαργυρία; ἢ προσήκειν αὐτὸν ὑφ᾽ ὑμῶν ἐλέου τινὸς τυγχάνειν τοιαῦτα διαπεπραγμένον, ἀλλ᾽ οὐ τῆς ἐσχάτης τιμωρίας καὶ ὑπὲρ τῶν νῦν καὶ ὑπὲρ τῶν πρότερον γεγενημένων ἀδικημάτων; ἀκούσονται τὴν κρίσιν, ὦ Ἀθηναῖοι, τὴν ὑφ᾽ ὑμῶν ἐν τῇ τήμερον ἡμέρᾳ γεγενημένην πάντες ἄνθρωποι: θεωρήσουσιν ὑμᾶς τοὺς κρίνοντας, ὅπως χρῆσθε1 τῷ τὰ τοιαῦτα διαπεπραγμένῳ.Vi sembra che Demostene, con la sua corruzione, si sia dimostrato colpevole di piccoli reati – diciamo di incidenti – nei confronti dell’intera Grecia? O che si meriti da parte vostra perdono per quel che ha combinato, e non piuttosto la punizione estrema per i reati sia attuali che passati? Ateniesi, la sentenza che oggi voi pronuncerete sarà ascoltata da tutta la nazione! Vi osserveranno mentre giudicate, per vedere come trattate colui che ha perpetrato simili azioni.Διὰ δὲ τοῦτον τὸν προδότην παῖδες καὶ γυναῖκες αἱ Θηβαίων ἐπὶ τὰς σκηνὰς τῶν βαρβάρων διενεμήθησαν, πόλις ἀστυγείτων καὶ σύμμαχος ἐκ μέσης τῆς Ἑλλάδος ἀνήρπασται, ἀροῦται καὶ σπείρεται τὸ Θηβαίων ἄστυ τῶν κοινωνησάντων ὑμῖν τοῦ πρὸς Φίλιππον πολέμου. ἀροῦται, φημί, καὶ σπείρεται: καὶ οὐκ ἠλέησε, φημί, ὁ μιαρὸς οὗτος πόλιν οἰκτρῶς οὕτως ἀπολλυμένην, εἰς ἣν ἐπρέσβευσεν ὑφ᾽ ὑμῶν ἀποσταλείς, ἧς1 ὁμόσπονδος καὶ ὁμοτράπεζος πολλάκις γέγονεν.Per colpa di questo traditore, le donne e i bambini di Tebe furono spartiti fra le tende dei barbari, una città vicina e alleata è stata sradicata dal cuore della Grecia, la città dei Tebani, uniti a noi nella guerra contro Filippo, è stata completamente spazzata via e dispersa. Spazzata via e dispersa, ripeto. E non ebbe nessuna pietà, ripeto, questo farabutto, a veder perire in modo tanto atroce la città nella quale era stato da voi mandato in ambasceria, dove spesso aveva celebrato sacrifici assieme ai cittadini, s’era seduto a tavola con loro!Μὴ ἀφῆτε, ἄνδρες Ἀθηναῖοι, μὴ ἀφῆτε τὸν ἐπὶ τοῖς τῆς πόλεως καὶ τῶν ἄλλων Ἑλλήνων ἀτυχήμασιν ἐπιγεγραμμένον ἀτιμώρητον, εἰλημμένον ἐπ᾽ αὐτοφώρῳ δῶρα ἔχοντα κατὰ τῆς πόλεως…Illustri Ateniesi, non lasciate, non lasciate impunito, vi dico, quest’uomo, imputato per i delitti commessi contro Atene e tutti gli altri Greci, colto con le mani nel sacco a ricevere doni contro gli interessi della nostra città…Οὐκ αἰσχύνεσθε, ἄνδρες Ἀθηναῖοι, τὴν κατὰ Δημοσθένους τιμωρίαν ἐκ τῶν ἡμετέρων λόγων μόνων ἡγούμενοι δεῖν κρίνειν; Οὐκ ἴστε τοῦτον αὐτοὶ δωροδόκον ὄντα καὶ κλέπτην καὶ προδότην τῶν1 φίλων, καὶ τῆς πόλεως ἀνάξιον καὶ αὐτὸν καὶ τὴν περὶ τοῦτον τύχην γεγενημένην; Ἀπὸ ποίων ψηφισμάτων οὗτος ἢ ποίων νόμων οὐκ εἴληφεν ἀργύριον;Illustri Ateniesi, ma davvero potreste pensare di dover sentenziare la condanna contro Demostene solo in base alle mie parole? Non sapete da soli che quest’uomo è un corrotto, un ladro, un traditore degli amici, indegno della città sia lui sia tutto quel che lui rappresenta? Quali norme o quali leggi l’hanno mai frenato dall’arraffar denaro?Ἐπιωρκηκὼς μὲν τὰς σεμνὰς θεὰς ἐν Ἀρείῳ πάγῳ καὶ τοὺς ἄλλους θεοὺς οὓς ἐκεῖ διόμνυσθαι νόμιμόν ἐστι, κατάρατος δὲ καθ᾽ ἑκάστην ἐκκλησίαν γιγνόμενος,1 ἐξεληλεγμένος δῶρα κατὰ τῆς πόλεως εἰληφώς, ἐξηπατηκὼς δὲ καὶ τὸν δῆμον καὶ τὴν βουλὴν παρὰ τὴν ἀράν, καὶ ἕτερα μὲν λέγων ἕτερα δὲ φρονῶν, ἰδίᾳ δὲ συμβεβουλευκὼς Ἀριστάρχῳ δεινὰς καὶ παρανόμους συμβουλάς, ἀνθ᾽ ὧν — εἴπερ ἐστί που δικαία τιμωρία κατὰ τῶν ἐπιόρκων καὶ πονηρῶν, ὥσπερ ἔστι — δώσει δίκην οὗτος ἐν τῇ τήμερον ἡμέρᾳ. Ha giurato il falso sulle sante dee dell’Areopago e sugli altri dèi sui quali è prescritto in quel luogo di far giuramento. S’è reso impuro di fronte a ogni assemblea. E’ stato riconosciuto colpevole di aver intascato doni contro gli interessi della città. Ha imbrogliato il popolo e l’assemblea spergiurando, dicendo una cosa e pensandone un’altra. Per questi reati – se è vero, com’è vero, che c’è una giusta pena contro gli spergiuri e i criminali – costui oggi riceverà la sua condanna. trad. A. Del Ponte

Views: 567

Reply to This

Badge

Loading…

© 2024   Created by Andrew Reinhard.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service